Tiedonvaihdon palvelusopimuksen sopimuskauden 2018 - 2020 palveluehdot ja kohtuullisen voiton määrittämismenetelmä odottavat Energiaviraston päätöstä

Yhtiö: 
FG
Uutinen: 

Energiavirasto vahvistaa palveluehdot ja kohtuullisen voiton määrittämismenetelmän tiedonvaihdon palvelusopimuksen osalta tarkastelujaksoittain. Sopimuksessa määritellään Fingridin palvelun sisältö sekä palvelun tuottamiseen liittyvät velvollisuudet ja oikeudet. Fingrid on oikeutettu keräämään kohtuulliset kustannukset ja kohtuullinen voitto tiedonvaihtopalveluiden käyttäjiltä. Nykyisiin voimassa oleviin palveluehtoihin tai palveluhinnastoon Fingrid ei ole ehdottanut muutoksia.

Tiedonvaihdon palvelusopimuksen mukaan palvelumaksulaskutus tehdään puolivuosittain touko- ja marraskuussa. Koska palveluehdot ja kohtuullisen voiton määrittämismenetelmä odottavat vielä kuluvan sopimuskauden osalta Energiaviraston vahvistusta, toukokuun palvelumaksulaskutus siirtyy siihen kunnes palvelusopimus ja sopimusehdot ovat Energiaviraston vahvistamat. Näin ollen teemme laskutuksen 1.1-30.6.2018 laskutuskauden osalta heti kun Energiavirasto on antanut asiassa vahvistuspäätöksen.

 

Valvontalain 10 § ja sähkömarkkinalain 49 §:ää koskevassa hallituksen esityksen (HE 20/2013) yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkennetaan pykälien vaatimuksia. Valvontalain 10 §:ää koskevien perustelujen mukaan Energiavirastolle kuuluu etukäteistä toimivaltaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan ehtojen ja palvelujen hinnoittelua koskevien menetelmien asettamisessa.

Etukäteinen toimivalta merkitsee sitä, että järjestelmävastaava kantaverkonhaltija ei saisi ottaa käyttöön etukäteisen toimivallan piiriin kuuluvien palveluiden ehtoja ja niiden hinnoittelua koskevia menetelmiä ennen kuin Energiamarkkinavirasto on antanut niitä koskevan vahvistuspäätöksen.