Toimialan valmistautuminen

Helmikuussa 2019 voimaan astunut sähkömarkkinalain muutos velvoittaa sähkön vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat käyttämään datahubin palveluita mm. vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon ja sähkökaupan liiketoimintaprosessiensa tiedon hallinnan osalta. Lain velvoitteen kohteena olevien sähkömarkkinaosapuolten tulee toteuttaa datahubin käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimet Datahubin käyttöönottosuunnitelman ja Tietokoversiosuunnitelman mukaisesti.

Datahub-projektin aikataulukaavio toimialan näkökulmasta tärkeimmistä tapahtumista ja tehtävistä on esitetty kuvassa alla.

 

Tällä sivulla seurataan toimialan valmistautumista ja julkaistaan toimialalle suunnattujen kyselyiden tulosyhteenvetoja sekä muita materiaaleja.