Tietokonversiota pilotoimassa

Lauri Jännes

Tietokonversiopalvelu, tuttavallisemmin Titta, avattiin pilottiryhmän käyttöön lokakuun 27. päivä ja seuraavalla viikolla pilottiryhmä pääsikin jo aloittamaan varsinaisen työn. Tietokonversion pilotoinnissa on siis nyt menossa 5. viikko ja työ on edennyt tähän asti oikein mukavasti.

Pilottiprojektille on suunniteltu tavoiteaikataulu, jossa on määritelty tavoitteet kullekin viikolle ja työn etenemistä arvioidaan viikoittaisissa statuspalavereissa. Pilottiprojekti on jaettu kahteen vaiheeseen, joista ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on saada siirtotiedostot poimittua lähdejärjestelmistä ja toimitettua Tittaan. Toimitettujen tietojen määrän tulisi ensimmäisen vaiheen lopussa vastata tuotantoympäristön määrää, tietojen laadulle on myös asetettu väljät tavoitteet. Laatutavoitteella on tarkoitus varmistaa, että ensimmäisen vaiheen loppupuolella toteutettava osapuolikohtainen eheystarkastus on mielekäs tehdä. Pilottiprojektin ensimmäinen vaihe päättyy vuoden lopussa. Toinen vaihe alkaa ensi vuoden alussa ja siinä keskitytään mm. tietojen yhdenmukaisuuteen osapuolien välillä ja mittaustietojen toimittamiseen.

Pilottiryhmällä on ollut paljon työtä konversioon valmistautumisessa sekä poimintatyökalujen toteutuksessa ja testauksessa, näiden lisäksi tietenkin myös datan laatua on lähdejärjestelmissä parannettu työn edetessä, pilottiprojektin tavoiteaikataulukaan ei ole erityisen löysä, ja kuitenkin, tästä kaikesta huolimatta osa pilottiryhmän yhtiöistä on edennyt työssä selvästi tavoiteaikataulua nopeammin. Näin ripeä eteneminen on erinomainen osoitus hyvästä valmiudesta ja tehokkaasta resursoinnista tietokonversion ja datahubin kannalta. Toki osa yhtiöistä on edennyt työssään selvästi nopeimpia hitaammin, mutta kokonaisuutena pilottiprojekti on tuottanut jo tähän mennessä paljon hyödyllistä tietoa Fingridille ja varmasti myös pilottiryhmän jäsenille. Palveluun toimitetusta datasta voidaan todeta, että siirtotiedostojen formaatit eivät ole aiheuttaneet juurikaan ongelmia kenellekään ja datan laatukin on pääpiirteittäin monella ollut yllättävänkin hyvää, datan laatu on varmasti kuitenkin sellainen asia, minkä parissa joudutaan tekemään työtä aina datahubin käyttöönottoon asti. Varmempi käsitys datanlaadusta saadaan vasta ensimmäisessä eheystarkastuksessa, tähän asti tietoja kun on tarkastettu vain siirtotiedostokohtaisesti.

Pilottiprojekti on mahdollistanut palvelun testaamisen todella kattavasti ja laadukkaasti, testaus vastaavassa laajuudessa ja ihan oikealla datalla ei olisi mitenkään ollut mahdollista pelkästään palvelun toimittajan ja Fingridin toimesta. Lisäksi pilottiprojekti on antanut mahdollisuuden kehittää ja hioa tietokonversion palvelukonseptia entistä paremmaksi. Nämä molemmat asiat koituvat varmasti kaikkien hyödyksi kun palvelu avataan koko alalle vihdoin ensi keväänä.