Seurantakyselyiden yhteenveto

Lauri Jännes

Toimialan valmistautuminen datahubin tuomiin muutoksiin on keskeinen tekijä koko hankkeen onnistumisen kannalta. Fingrid on viimeisen vuoden aikana julkaisut kolme seurantakyselyä, joilla on pyritty aktivoimaan ja auttamaan toimialaa orientoitumaan tietokonversioon ja datahubin tuomaan muutokseen sekä tuottamaan Fingridille tärkeää tietoa toimialan valmiudesta ja suunnitelmista. Kyselyiden tuottamaa tietoa tullaan hyödyntämään tietokonversion suunnittelussa ja toteutuksessa.Kolmannen ja toistaiseksi viimeisen seurantakyselyn vastausaika päättyi heinäkuun alussa ja vastauksia on tähän mennessä kertynyt 100 sähkömarkkinaosapuolelta. Vastauksia kolmanteen kyselyyn, kuten myös kahteen edelliseenkin, otetaan edelleen toki vastaan ja vastaamatta jättäneitä tullaan asiasta muistuttamaan. Saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että hyvin monella yhtiöllä on edessään tietojärjestelmän vaihto tai ainakin suunnitteilla merkittäviä muutoksia nykyisiin järjestelmiin. Muutokset ja järjestelmävaihdot tulevat vielä jakautumaan melko tasaisesti tuleville vuosille, jolloin varsinainen tietokonversiotyö on jatkuvasti hankaloitunut joidenkin yhtiöiden osalta. Fingridin tietokonversio -projekti tulee ottamaan tämän lähes koko alaa jossain määrin koskevan haasteen huomioon ja aiempaan suunnitelmaan verrattuna tietokonversiopalveluun pyritään lisäämään erilaisia joustoja iteraatiokierrosten osalta, jotta konversiotyö etenee tehokkaasti ja on mielekästä kaikille toimijoille.Avointen kysymysten perustella yleisesti alalla on koettu edellinen eli toinen kysely erittäin hyödylliseksi konversioon valmistautumisen kannalta, mutta ensimmäinen ja kolmas kysely koettiin selvästi vähemmän hyödyllisiksi, turhiksi jopa joissain kommenteissa. Fingridin kannalta juuri ensimmäinen ja kolmas kysely ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä, niiden perusteella olemme saaneet hyvän kuvan alan valmiudesta ja suunnitelmista. Näitä tietoja tulemme hyödyntämään tietokonversiopalvelun suunnittelussa koko alan eduksi.Kyselyn kommenttien perusteella alalla toivotaan selvästi lisää viestintää ja tiedottamista koskien sekä tietokonversiota että datahub -projektia yleisemminkin. Viestintään tulemme panostamaan syksyn mittaan entistäkin enemmän useiden webinaarien, uutiskirjeiden ja blogien muodossa. Toki myös edelleen meille voi esittää kysymyksiä tietokonversioon tai datahub -projektiin liittyen. Kysymykset ovat suorastaan toivottuja, jotta me tiedämme paremmin millaisten haasteiden kanssa yhtiöt painivat.Seurantakyselyiden suunnittelu ja varmasti myös niihin vastaaminen on ollut työlästä, mutta kyselyiden hyödyt ovat onneksi kiistattomat. On mahdollista, että alalle tullaan vielä lähettämään joitain kyselyitä tietokonversio -projektin osalta, mutta vastaavaa, monen kyselyn kokonaisuuttaa, tuskin tullaan enää tämän projektin osalta toteuttamaan. Kokonaisuutena seurantakyselyt ovat tuottaneet paljon hyödyllistä tietoa sekä alalle että Fingridille ja kyselyistä saadut tiedot ja opit on nyt syytä ottaa käyttöön ja hyödyntää mahdollisimman hyvin datan laadun parantamiseksi.