Ajankohtaista datahub-projektissa

Pasi Lintunen

Kuten Pietarisen Esa edellisessä blogissa kirjoittikin niin Datahud-järjestelmän hankintaprosessi saatiin onnistuneesti maaliin kesän aikana ja kokonaissuunnitteluvaihe on alkanut järjestelmätoimittaja CGI:n kanssa täyttäen meidän hubitaloa entisestään. Fingrid Datahub Oy:n joukkueeseen on myös kesän jälkeen rekrytoitu tarvittavaa lisäosaamista. Pinja Kimari ja Petri Ahonen aloittivat molemmat elokuussa sekä Teemu Hiekka syyskuussa. Pinja keskittyy mm. datahubiin tulevien henkilötietojen tietosuojaan liittyviin kysymyksiin, Petri vahvistaa joukkuettamme mm. testausasioiden ja -osaamisen näkökulmasta ja Teemu keskittyy vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämiseen liittyviin asioihin.

Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluihin (datahubin) liittyvien muutosten osalta on nytkähtänyt mukavasti eteenpäin. Hallitus antoi esityksen eduskunnalle viikolla 38 ja 20.9.2018. Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen johdolla työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Arto Rajala esitteli yhdessä johtajamme Pasi Ahon kanssa lakiesitystä samaisena päivänä valtioneuvoston tiedotustilassa. Esitys sai mukavasti julkisuutta myös illan uutislähetyksissä.

Olemme myös sisäisesti käynnistäneet tarvittavien sähkömarkkina-asetusten muutosehdotusten valmistelun datahubin palvelujen osalta huomioiden myös varttitaseeseen liittyviä muutostarpeita yhteistyössä Fingridin varttitasehankkeen kanssa.

Sähkömarkkinalain muutosesityksessä datahubin osalta vähittäismyyjille ja jakeluverkonhaltijoille säädetään velvoite käyttää datahubin palveluja sekä velvollisuus toteuttaa näiden palvelujen edellyttämät valmistelutoimet, jotka tulee tehdä Tietokonversiosuunnitelman ja Datahubin käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Näitä asioita esiteltiin myös datahubin ajankohtaiswebinaarissa kesäkuun puolessa välissä.

Tietokonversiosuunnitelmaa on päivitetty ja täsmennetty tehtävien ja vastuiden osalta samalla poistaen epäolennaiset ja jo vanhentuneet asiat. Myös terminologiaa on pyritty yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan vasten muuta Datahubin dokumentaatiota huomioiden myös sähkömarkkinalain muutosesityksen velvoitteet. Muutokset on käsitelty tietokonversiotyöryhmässä ja uusin versio suunnitelmasta on julkaistu myös EDIELfi-portaalissa.

Vastaavalla tavalla on käynnistetty myös Datahubin käyttöönottosuunnitelman osalta tarvittavat muutostyöt sähkömarkkinalain muutosesityksen velvoittavuuden näkökulmasta ja seuraava versio tullaan julkaisemaan loppuvuoden aikana.

Datahubiin liittyviltä vähittäismyyjiltä ja jakeluverkonhaltijoilta edellytetään sähkömarkkinalain muutosesityksen mukaisesti oma suunnitelma datahubin käyttöönotolle varmistaen em. osapuolten valmius datahubin käyttöönottoon sekä operatiivisen toiminnan aloittamiselle. Kyseinen suunnitelma tulee laatia kolme kuukauden kuluessa sähkömarkkinalain voimaantulosta ja sitä tulee täydentää tarvittaessa. Datahubissa on aloitettu kyseisen suunnitelman ohjeistaminen huomioiden mm. mitä asioita kyseisen suunnitelman tulee pitää sisällään. Datahubin olemassa olevista työryhmistä on valittu markkinaosapuolten edustajat, jotka omalla näkemyksellään ja asiantuntijuudellaan tukevat ohjeistustyön etenemistä. Ensimmäiset työpajat kyseisen työryhmän kanssa on pidetty syyskuussa. Datahubille tulee myös velvoite seurata vähittäismyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden valmistelutoimien edistymistä sekä määrittää tarvittavat mittarit, miten valmistelutoimia voidaan seurata varmentaen datahubin sujuva ja laadukas käyttöönotto. Datahubin raportoi em. markkinoiden osapuolten valmistelutoimien edistymistä Energiavirastolle. Myös näiden mittaroitavien asioiden kartoittaminen on aloitettu yhteistyössä työryhmässä ja työtä jatketaan tulevissa työpajoissa syyskuun lopulla ja lokakuussa. Tavoitteena on saada toimialan markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmien ohjeistus keskeisimmiltä osin valmiiksi tämän vuoden marraskuun aikana.

Olemme myös varanneet kalentereihimme päivät ja paikkakunnat loppuvuoden Datahubin alueellisia tilaisuuksia (Datahub Road Show:ta) varten. Kerromme ajankohtaisia asioita projektin etenemisestä ja keskustelemme yhdessä osallistujien kanssa mieltä askarruttavista asioista. Varaa sinäkin jo kalenteristasi sinulle sopivin aika ja paikkakunta: Vaasa 21.11, Oulu 22.11, Vantaa 28.11 ja Kuopio 4.12 sekä ilmoittaudu tilaisuuksiin linkin kautta https://www.ediel.fi/content/datahub-road-show-2018.